Условия

Условия за предоставяне на преводаческа услуга

1. ОБХВАТ

1.1. Настоящите Условия за предоставяне на преводаческа услуга, наричани за краткост „Условия“, регламентират отношенията между ОРАТОР ЕООД (Доставчик) и Възложителя.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Устен превод е превод, осъществяван в устна форма. В зависимост от режима на превод бива консекутивен (с редуване на оратора и преводача), симултанен (синхронен), при който преводачът превежда едновременно с оратора, превод на ухо (шушотаж), превод с придружаване.

2.2. Конферентен превод, за целите на настоящите Условия, е устен превод.

2.2.1. Консекутивен превод е вид устен превод, при който ораторът прави изказване със собствено темпо, спира, а преводачът го предава на чужд език след това. Ораторът предава подготвената си реч или презентация и други материали за подготовка на преводача предварително (най-късно в деня, предшестващ събитието).

2.2.2. Симултанен превод, наричан още синхронен превод, е вид устен превод, при който ораторът прави орализирано изказване с бавно или нормално темпо, без да спира, а преводачът го предава успоредно с него, с подходящ отстъп, от кабина, в екип от двама преводачи. Ораторът предава подготвената си реч или презентация и други материали за подготовка на преводача предварително (най-късно в деня, предшестващ събитието).

2.2.3. Синхронен превод е симултанен превод.

2.2.4. Превод на ухо е вид устен превод, при който преводачът шепти превода на изказването на оратора в ухото на клиента на превода в реално време (ораторът не спира за превод). Когато се налага клиентът на превода да вземе отношение, преводачът превежда в режим на консекутивен превод – т.е. клиентът на превода спира на кратки интервали, за осъществяване на превода.

2.2.5. Шушотаж е превод на ухо.

2.2.6. Превод с придружаване е вид устен превод, при който се налага пътуване до различни обекти, предмет на обсъждане. Програмата се изпраща предварително. Заплаща се времето, в което е нает преводачът и в което е на разположение за превод, а не времето, в което реално е превеждал. Клиентът поема разходите за транспорт, нощувка, изхранване и/или командировъчни разходи.

2.3. Писмен превод е превод в писмена форма. Извършва се на база стандартна страница по БДС целеви текст. Файловете за превод се изпращат в четима форма (DOC, DOCX). Не се включва редакция, корекция, работа върху изображения или предпечатна подготовка, които са отделни услуги. Текстът от графики, фигури, картинки и т.н. се описва под тях.

2.4. Редакция е обработка на превода, при която, в зависимост от желанието на възложителя, преводът може да търпи промени по оста „буквален – художествен“ превод. По подразбиране преводът е някъде по средата, или т.н. „адекватен превод“. При редакцията, клиентът може да пожелае преводът да бъде по-близо до оригинала или пък да звучи „естествено“ на целевия език или по-художествено. При редакцията се проверява дали преводът е добър терминологично, стилистично, в граматическо отношение, дали е спазен регистърът, дали текстът се чете естествено или дразни ухото. Все пак следва да се подчертае, че за отправна точка служи изходният текст. От редактора не се очаква да е съавтор на материал „по мотиви на оригинала“. ОРАТОР ЕООД не приема поръчки за редакция на машинен превод.

2.5. Корекция е обработка на текста след превода и редакцията, при която се отстраняват граматически (напр. употреба на пълен или непълен член), правописни (напр. слято, полуслято, разделно изписване), пунктуационни грешки (напр. правилна употреба на запетая, кавички, тирета).

2.6. Предпечатна подготовка е обработка на текста след превода, редакцията и корекцията. При нея текстът и графиките/изображенията се оформят визуално. Текстът под графиките/изображенията се помества при съответните стълбове/кутии с помощта на визуален редактор. Това е последният етап на обработка на материала, преди публикуването.

2.7. Стандартна страница по БДС са 1800 символа с интервалите целеви текст.

2.8. Целеви текст е текстът на който се превежда.

2.9. Изходен текст е текстът от който се превежда.

2.10. Отстъп в симултанния превод е времевото отместване между речта на оратора и превода на устния преводач. За да започне да превежда, преводачът трябва да е чул и анализирал достатъчна част от оригинала (фраза, подчинено изречение), за извличане на смисъл и синтактичен анализ на предполагаемата структура на последващата част на изречението/изказването (т.нар. „антиципаторно слушане“). Няма стандартен отстъп и всеки преводач сам избира колко да е дълъг той. Може да е от няколко милисекунди до няколко секунди.

2.11. Кабина в симултанния превод е място с определени параметри по ISO (1600 х 1600 х 2000 mm), в което екипът от двама симултанни преводачи превежда. Тя е звукоизолирана. Може да е подвижна или статична (отделно помещение с видимост към залата и екрана). Оборудвана е с пултове за преводачи, снабдени с микрофони и слушалки. Публиката слуша превода посредством приемници.

2.12. Материали за подготовка са:

а) Програма на събитието, съдържаща темата на събитието, списък на изказващите се, разпределение на времето по модули, сесии, вкл. кафе паузи и обедна почивка.

б) Речи, изказвания, приветствени слова на ораторите, поздравителни адреси от неприсъстващи лица;

в) Презентации;

г) Терминологичен речник (ако има на разположение);

д) Видео обръщения.

Изпращането им е задължително условие за извършване на устен превод.

3.1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСТЕН ПРЕВОД

3.1.1. Възложителят изпраща запитване за устен превод, в което уточнява:

а) вида на желания превод – симултанен, консекутивен, на ухо;

б) датата или периода на провеждане на събитието, за което се търси превод;

в) мястото на провеждане на събитието, за което се търси превод;

г) темата на събитието;

д) равнището;

е) условия – дали е осигурено озвучаване, кабина, техник. ОРАТОР ЕООД предоставя оборудване за симултанен превод.

3.1.2. Изпълнителят подава оферта. Възложителят я приема писмено и дава заявка за превод.

3.1.3. След приемане на офертата, Възложителят задължително изпраща материалите за подготовка една седмица преди събитието.

3.1.4. Възложителят изпраща телефон за контакт на техническо лице от мястото на инсталиране на кабината и осигурява достъп до помещението, където ще се проведе събитието, достатъчно време преди започване на събитието, за инсталиране на кабината и останалото озвучително оборудване (напр. деня преди събитието).

3.1.5. Възложителят държи връзка с ОРАТОР ЕООД за хода на подготовка на събитието и евентуални промени в първоначалния график и дава терминологични съвети.

3.1.6. Възложителят осигурява транспорта, настаняването, изхранването на преводачите и плаща командировъчни разходи или покрива разноските на преводачите за същите, при заявяване на превод извън София.

3.1.7. Възложителят осигурява вода (2 х 500 ml на преводач на ден).

3.2. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕН ПРЕВОД

3.2. Възложителят изпраща запитване за писмен превод, в което:

а) посочва заглавието на материала за превод;

б) уточнява срока за извършване на превода;

3.2.2. Изпълнителят подава оферта. Възложителят я приема писмено и дава заявка за превод.

3.2.3. Със заявката за превод, Възложителят:

в) изпраща стари одобрени преводи, които да се следват терминологично, за осигуряване на приемственост;

г) изпраща терминологичен речник (глосар), ако разполага с такъв;

д) изпраща преводаческа памет (SDLTM) и терминологична база (SDLTB) за SDL Trados Studio 2019 по желание и при наличие на такива.

3.2.4. Възложителят държи връзка с ОРАТОР ЕООД и дава терминологични съвети.

4. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

4.1. Работният ден на устния преводач по стандартите на Международната асоциация на конферентните преводачи е 6 работни часа или 8 часа с включени почивки (2 х 30 мин.) и обяд (1 час). На всеки 90 мин. работа дневният ред на мероприятието следва да включва почивка. 

4.2. При наемане на устен преводач се отчита времето, през което е ангажиран, а не времето, през което реално извършва превод.

4.3. Устният превод се извършва в екип от двама преводачи.

4.3.1. В случай на устен превод (основно шушотаж) за изповядване на сделка при нотариус е допустимо наемането само на един устен преводач, поради факта, че ангажиментът обикновено продължава до 90 минути.

4.3.2. В случай на лиезонен превод до 3 часа, със съгласието на преводача, е допустимо наемането само на един преводач при задължителното изискване за почивка след 90 минути работа.

4.4. Преводът се договаря на база половин ден (ангажимент до 4 часа: 8 – 12 ч. или от 13 – 17 ч.) или цял ден (повече от 4 часа или засягащ часовете на другата смяна, например сутрешен ангажимент, приключващ след 12 ч, както и превод извън София).

4.5. Ангажимент извън София се таксува по тарифата за цял ден.

4.5.1. При целодневен ангажимент извън София, възложителят осигурява транспорт, храна (закуска, обяд, вечеря) и нощувка на преводачите в отделни единични стаи и командировъчни или покрива съответните разходи, извършени от преводача за същото.

4.5.2. При ангажимент извън София, започващ сутринта, се осигурява нощувка предишната вечер, а когато ангажиментът приключва вечерта, се осигурява нощувка за вечерта на ангажимента.

4.6. За работа в нощните часове се прилага увеличение с 100% спрямо посочените цени.

4.7. За работа в почивните дни (събота и неделя) се прилага увеличение със 75% спрямо посочените цени.

4.8. За работа на официални празници се прилага увеличение със 100% спрямо посочените цени.

5. ЗАПИС НА ПРЕВОД

5.1. Авторското право на превода принадлежи на преводача.

5.2. Аудио и видео записи на превод не се допускат.

5.3. По изключение и с предварително уведомление и при получено съгласие от страна на преводачите това е възможно, с надбавка от 50% за аудио и 100% за видео запис.

6. НЕУСТОЙКИ

6.1. Неустойката за потвърден, но впоследствие нереализиран, ангажимент за превод или предоставяне на оборудавне, по вина или желание на заявителя е 50% от договореното възнаграждение, в случай че отмяната на ангажимента е най-късно четири работни дни преди събитието.

6.2. Неустойката за отменен ангажимент (или такъв с променена продължителност) в деня на ангажимента или четири работни дни (включително) преди него е 100% от договореното възнаграждение.